Vi värnar om både kvalitét och miljö!

För oss är så väl kvalitets- och miljöarbetet en ständigt pågående process. Med ett aktivt kvalitetsarbete utvecklar och effektivisera vi hela tiden verksamheten. Genom mätningar och undersökningar följer vi upp vad vi presterar inom områden som leveranssäkerhet, produktkvalitet och kundtillfredsställelse. Personalens och kundernas förslag på förbättringar av så väl produkter som arbetssätt är också viktiga underlag för att driva vårt kvalitetsarbete framåt.

Vi strävar efter att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan. Därför har följande miljömål fastställts, baserade på angelägna miljöaspekter:
• Användande av vattenbaserade och miljövänliga färger.
• Vi ska sortera vårt avfall så långt det är möjligt ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Transporternas miljöpåverkan ska, om möjligt, reduceras.
• Alla inköp gällande så väl produkter som förbrukningsmaterial, ska göras med miljöhänsyn.

miljö

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Hållbar utveckling är en strategisk drivkraft för företaget och omfattande omsorg om affärer, miljön, de anställda och samhället.
Seriflex Grafiska ska kontinuerligt förbättra sina resultat inom miljö, hälsa och säkerhet genom förebyggande av arbetsplatsolyckor och förorening, främjandet av de anställdas hälsa och välbefinnande samt en minskning av företagets påverkan på miljön, inklusive den orsakad av olika typer av användning och förbrukning av energi. Kvalitetsnivån i alla våra åtaganden är vårt viktigaste konkurrensmedel och ska ge oss nöjda kunder. Vi strävar efter att alltid i rätt tid leverera felfria, säkra, funktionella, användarvänliga och miljöanpassade produkter och tjänster som överträffar förväntningar och ställda krav. Vi ska ha god kännedom om miljöpåverkan från våra produkter och tjänster under hela deras livscykel, och där så är möjligt minska den. Naturens resurser ska användas skonsamt och effektivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Vi ska också verka för att våra leverantörer, samarbetspartner och transportörer agerar på samma sätt. Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra högt uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö. Vi skapar ständiga förbättringar genom tydliga och mätbara mål, inom såväl kvalitet som inre och yttre miljö. Vår strävan är att ligga steget före och ha högre ambitioner än gällande miljölagstiftning.